ហេតុអ្វីយើងនៅទីនេះ

កង្វះ​ទឹក​ស្អាតនិងអនាម័យ ​គឺ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅ​តាមតំបន់​ជនបទ​ប្រឈម​មុខ។ ក្នុងរដូវប្រាំង 35% នៃក្រុមគ្រួសារតាមជនបទ ប្រើប្រាស់ទឹកផឹកបានមកពីប្រភពមិនល្អ ខណៈដែល 75% ទៀត ប្រើប្រាស់ទឹកផឹកដែលមានប្រភពនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញរបស់ពួកគេ។ ទឹកទាំងនោះវាធ្វើឱ្យពួកគេឈឺ និងធ្វើឱ្យពួកគេឡើងកន្ទួលលើស្បែក ដោយសារបាក់តេរី ប៉ារ៉ាស៊ីត និងសមាសធាតុកសិកម្មនៅក្នុងទឹក។ គ្រួសារទាំងនេះក៏ជារឿយៗខ្វះចំណេះដឹងអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងអនាម័យទូទៅ ព្រមទាំងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពចំណីរអាហារ និងកន្លែងស្តុកទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

គោលដៅរបស់យើង

សហគមន៍ក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់អង្គការស្អាតកម្ពុជា ដឹកនាំការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អតាមរយៈការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត ការអនុវត្តអនាម័យទូទៅ អនាម័យខ្លួនប្រាណ និងសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ហើយកំពុងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានស្អាតល្អ។

កម្មវិធីរបស់យើង

វាជាការរួមបញ្ចូលនូវធាតុសំខាន់ៗចំនួនប្រាំដែលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវត្ត និងការបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅទូទាំងផ្នែកទាំងអស់នៃការងារ។ ទាំងនេះ​គឺជា:

  1. ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រួសារ សហគមន៍ និងស្ថាប័ន។
  2. ផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព តម្លៃសមរម្យ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។
  3. ការផ្ទេរសមត្ថភាពទៅគ្រួសារ សហគមន៍ និងស្ថាប័ន។
  4. ការសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីនិរន្តរភាព និង
  5. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូ។

ភាពផ្លែករបស់យើង

យើងរៀបចំនៅក្នុងស្រុក

អង្គការស្អាតកម្ពុជា​ជា​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ យើងប្តេជ្ញាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

យើងយកធនធានក្នុងស្រុក

សម្ភារនិងកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងបានមកពីធនធានក្នុងស្រុកនិងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ។ របៀបផ្សំចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់របស់យើងត្រូវបានជីកយករ៉ែថ្មពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញ។

ផលប៉ះពាល់របស់យើង

334,697 Household BioSand Filter

14,951 Household Latrine

189,147 Handwashing Tools

282 Well

1,719 School BioSand Filter

1,712 Handwashing Station

620 School Latrine

653 Trash Incinerator

17 Dam

16 Pond

2 Water Barrier

2 School Building

1 Piping System

2 Schools Nutrition (295 Students)

2,656,552 Total Beneficiaries

ការទទួលស្គាល់និងរង្វាន់របស់យើង

ដៃគូររបស់យើង

តើអ្នកនឹងចូលរួមទេ?

x