កម្មវិធីពន្ធកិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទ

រាងកាយតែឯងមិនធ្វើឱ្យសហគមន៍មានសុខភាពល្អទេ។ គម្រោងពន្ធកិច្ចរបស់អង្គការស្អាតកម្ពុជាមានគោលបំណងឈានទៅដល់សហគមន៍លើសពីតម្រូវការរាងកាយរបស់ពួកគេ។ សកម្មភាពគម្រោងពន្ធកិច្ចមានការបណ្តុះបណ្តាលលើភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកបម្រើ ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ និងការចុះសម្រុងគ្នារវាងជំនឿ។ សម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកភូមិក្រីក្រ និងការពង្រឹងភាពជាដៃគូអន្តរនិកាយ តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗ។

គ្រូគង្វាលគ្រិស្តសាសនានៃព្រះវិហារក្នុងស្រុកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការស្អាតកម្ពុជា។ គ្រូគង្វាលម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងតស៊ូជាមួយសហគមន៍ដែលបែកបាក់។ ការអញ្ជើញឱ្យធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការស្អាតកម្ពុជា បានបើកផ្លូវថ្មីសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការបានចាប់ផ្តើម គាត់ឃើញថាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមនិយាយដោយសំឡេងតែមួយ។ លោក​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា “នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ឃើញ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ”

x