កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពសេវាកម្មទឹកស្អាត

អង្គការស្អាតកម្ពុជាមានកិត្តិយសក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការមនុស្សធម៌ដទៃផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការផ្តល់ទឹកស្អាតដល់សហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងបម្រើ។ អង្គការមនុស្សធម៌ រដ្ឋាភិបាល និងអាជីវកម្មទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា អាចរកទិញបាននូវសម្ភារៈចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់ ក៏ដូចជាផលិតផលសម្រេចដទៃផ្សេងទៀតរបស់យើង ។

ប្រសិនបើស្ថាប័ន ឬអង្គការរបស់លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការស្អាតកម្ពុជា ដើម្បីទិញចម្រោះទឹកជីវៈខ្សាច់, Filter’s media Sand and Gravel, ឬ Sanitation Facilities សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ info@clearcambodia.org ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញក្នុងពេលដ៍ខ្លី។

x