កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភសិស្សសាលារៀន

ហេតុអ្វីបានត្រូវផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកដល់សិស្ស?

ជាផ្នែកមួយនៃចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម អង្គការស្អាតកម្ពុជាមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍គោលដៅរបស់ខ្លួន តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពទឹក ការកែលម្អអនាម័យទូទៅ និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។ គេត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតែបន្តជាបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដៃគូ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភបណ្តាលឱ្យមានអត្រាចូលរៀនទាប ព្រោះគ្រួសារមួយចំនួនសម្រេចចិត្តមិនចុះឈ្មោះកូនរបស់ពួកគេឱ្យចូលរៀនដោយសារតែភាពមមាញឹករបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការរកអាហារ។

គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ឱកាសដល់កុមារថ្នាក់បឋមសិក្សាទទួលបានអាហារបំប៉ននៅសាលារៀន សិស្សទទួលបានចំណេះដឹងអំពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ទឹកស្អាត អនាម័យ ដែលនឹងនាំទៅដល់ការលើកកម្ពស់សុខភាព ការចូលរៀន និងការចុះឈ្មោះចូលរៀន។

អាហារពេលព្រឹករបស់សិស្សយើង!

ការចែកចាយអាហារមានជីវជាតិសំខាន់ៗជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សុខភាពសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាបឋមសិក្សានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការស្អាតកម្ពុជាបរិច្ចាគអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សាដែលជាអាហារបន្ថែមតាមតម្រូវការ។

សាលាដែលមានតម្រូវការជាក់ស្តែងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់សិស្ស!

អង្គការស្អាតកម្ពុជាធ្វើការជាមួយការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា (DoEYS) ដើម្បីរកសាលារៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ដែលសិស្សានុសិស្សត្រូវការអាហារពេលព្រឹកជាអាហារបន្ថែមរបស់ពួកគេ។ ការវាយតម្លៃរបស់សាលាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការណែនាំតម្រង់ទិសទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ការពិភាក្សាអំពីផែនការ និងតួនាទី/ទំនួលខុសត្រូវរួមគ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលា។ សាលាដែលបានជ្រើសរើសត្រូវចូលរួមជាមួយគម្រោងដោយផ្តល់កន្លែងសម្រាប់ផ្ទះបាយ បង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោង និងដឹកនាំការយល់ដឹងអំពីសុខភាពរបស់សិស្ស ខណៈពេលដែលគម្រោងគាំទ្រសម្ភារៈ និងធាតុផ្សំដែលត្រូវការ។

ការត្រួតពិនិត្យគម្រោង

អង្គការស្អាតកម្ពុជា តាមដានជាប្រចាំនូវគម្រោងដោយធានាថា អាហារពេលព្រឹកត្រូវបានធ្វើបានល្អ ទាក់ទងនឹងអាហារមានអនាម័យ និងកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់សិស្ស។ កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសក្នុងចំណោមគ្រូនិងសិស្សធ្វើឡើងដើម្បីស្តាប់កង្វល់ និងមតិកែលម្អរបស់ពួកគេ សម្រាប់ការកែលម្អគុណភាពគម្រោង។

សមិទ្ធិផលរបស់យើង

វឌ្ឍនភាពមួយត្រូវបានធ្វើឡើង។ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ យើងបានផ្តល់អាហារពេលព្រឹកដល់សិស្សសាលាបឋមសិក្សាចំនួន 2 មុនពេលថ្នាក់របស់ពួកគេចាប់ផ្តើមរៀន។ សិស្សទាំងនោះក៏បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអប់រំសុខភាព និងអនាម័យផងដែរ ហើយពួកគេបានចែករំលែកដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេអំពីអាហារពេលព្រឹកដែលពួកគេបានទទួលនៅសាលារៀន។ វត្តមាន និងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើង ជាពិសេសក្នុងចំណោមសិស្សក្រីក្រ។

2 Schools Nutrition (295 Students)

2 School Building

x